Bestel simpel en snel alles voor kantoor en (thuis)werkplek via De Giessen Kantoorefficiency
De Giessen
De Giessen - vrouw
Toon prijzen: Excl. BTW Toon prijzen incl. BTW Incl. BTW
  • Praktische combinatie van showroom en online shop
  • Al 33 jaar uw vertrouwde partner
  • Vandaag besteld, morgen in huis
  • Meer dan 40.000 artikelen

Algemene voorwaarden van De Giessen Kantoorefficiency

Algemene voorwaarden van De Giessen Kantoorefficiency

De Giessen kantoorefficiency is sinds april 2011 een geregistreerde handelsnaam van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.
Overal waar u "De Giessen Kantoorautomatisering B.V." leest, kunt u ook "De Giessen Kantoorefficiency" invullen. 

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, te weten:
I. Algemene bepalingen
II. Bijzondere bepalingen apparatuur
III. Bijzondere bepalingen onderhoud apparatuur
IV. Bijzondere bepalingen programmatuur
V. Bijzondere bepalingen onderhoud programmatuur
VI. Bijzondere bepalingen dienstverlening

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities
 
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
a. De Giessen Kantoorautomatisering B.V.: De gebruiker van de algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23091032.
b. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die enigerlei overeenkomst sluit met De Giessen Kantoorautomatisering B.V. betreffende de koop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.
c. Offerte: Een schriftelijk aanbod van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.
d. Prijsopgave: Een door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. schriftelijke kennisgeving van de kosten van een eventueel uit te voeren dienst.
e. Order/ Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, per fax of per elektronische post bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.
f. Pakbon: Een bij de levering bijgesloten document, dat de inhoud van die levering beschrijft.
g. Factuur: Een lijst met de te leveren of geleverde producten/diensten met vermelding van de overeengekomen prijzen, exclusief en/of inclusief omzetbelasting.
h. Zaken: Alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
i. Reservekopie: Een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.
j. Interoperabiliteit: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
k. Intellectuele eigendomsrechten: octrooirechten, auteursrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten.
l. Apparatuur: Alle producten welke door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. worden verkocht, geleverd, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, met uitzondering van programmatuur.
m. Programmatuur: Computerprogrammatuur bestaande uit een reeks instructies of databases in een voor een computer leesbare vorm, alsmede de eventueel daarbij behorende documentatie; alles met inbegrip van eventueel door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. verstrekte vervolgseries of nieuwere versies.
n. Producten: Apparatuur, programmatuur en andere goederen of zaken, alsmede werken die de uitkomst van dienstverlening zijn.
o. Informatiedragers: Alle formulieren en voor computer leesbare informatiedragers waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden, zoals ze in de toekomst zullen luiden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. goederen en/of diensten levert van welke aard ook aan opdrachtgever.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door bevoegde vertegenwoordigers van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan opdrachtgever zich mocht bedienen, wordt door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. expliciet van de hand gewezen.
2.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt desgevraagd door De Giessen Kantoorautomatisering B.V kosteloos toegezonden.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst
3.1 Een offerte en/of prijsopgave van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is vrijblijvend.
3.2 Tenzij anders is overeengekomen, komen schriftelijke offertes automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Orders dienen door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. schriftelijk te worden bevestigd en verzonden naar opdrachtgever. Zodra deze orderbevestiging ondertekend retour is ontvangen, is een overeenkomst tot stand gekomen en geldt de orderbevestiging als inhoud van de overeenkomst. Indien opdrachtgever nalaat binnen één week de ondertekende orderbevestiging retour te zenden, gaat De Giessen Kantoorautomatisering B.V. uit van een stilzwijgend akkoord.
3.4 Een overeenkomst, mondeling tot stand gekomen in de showroom van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.  hoeft niet schriftelijk bevestigd te worden. Artikel 3.3 is dan niet van toepassing.
3.5 Indien na een gevraagde offerte voor reparatie en/of maatwerkprogrammatuur de opdracht uitblijft, heeft De Giessen Kantoorautomatisering B.V. het recht onderzoekskosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
4.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die tussen De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever worden uitgewisseld of waarvan kennis wordt genomen, met inbegrip van programmatuur, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen.
4.2 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
4.3 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever staan er voor in dat hun personeel en alle andere personen die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
4.4 Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers van de andere partij die in het voorbije jaar (12 maanden) betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 5: Leveringstermijnen
5.1 Alle door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2 Alle door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen (leverings)termijnen zijn indicatief. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt De Giessen Kantoorautomatisering B.V. niet in verzuim. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer verwezenlijkt kunnen worden.
5.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6: Prijs en betaling
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in Euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
6.3 Bij te late betaling is de opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de factuurdatum van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsschade ter hoogte van de van kracht zijnde wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
6.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. daarbij inbegrepen, die De Giessen Kantoorautomatisering B.V. moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. worden vastgesteld op de door het  ingeschakelde incassobureau gehanteerde percentage van de hoofdsom van de vordering.
6.5 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen, mits dit tenminste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebeurt.

Artikel 7: Voorbehoud van eigendom en rechten
7.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Giessen Kantoorautomatisering B.V., totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 6.4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan De Giessen Kantoorautomatisering B.V zijn voldaan.
7.2 Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 8: Rechten van intellectuele en industriële eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. of diens licentiegevers.
8.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
8.3 Het is De Giessen Kantoorautomatisering B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal De Giessen Kantoorautomatisering B.V. op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
8.4 Opdrachtgever heeft het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur of een kopie daarvan aan derden over te dragen, in gebruik te geven of op enige andere wijze te openbaren.
8.5 Indien opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal opdrachtgever De Giessen Kantoorautomatisering B.V. schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden.
8.6 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien dat noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 
Artikel 9: Medewerking opdrachtgever
9.1 Vanwege de noodzaak van medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door De Giessen Kantoorautomatisering B.V., zal opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn.
9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde apparatuur, programmatuur en diensten van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
9.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft De Giessen Kantoorautomatisering B.V. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft De Giessen Kantoorautomatisering B.V. het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
9.4 In geval medewerkers van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, indien van toepassing, een werkruimte met telefoon, datacommunicatiefaciliteiten, toegang tot beveiligde apparatuur en/of programmatuur, e.d. zorgdragen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. aanvaardt verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 Indien De Giessen Kantoorautomatisering B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor vervangende schadevergoedingen.
10.3 Aansprakelijkheid van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verlies van data en gegevens, is uitgesloten.
10.4 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van opdrachtgever mogen door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. tegen de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.5 De aansprakelijkheid van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever De Giessen Kantoorautomatisering B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Giessen Kantoorautomatisering B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk met bewijsvoering bij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. meldt.
10.7 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door medewerkers van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. worden verstrekt, voordat de overeenkomst met haar opdrachtgever tot stand komt.
10.8 Indien De Giessen Kantoorautomatisering B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van € 450.000,00

Artikel 11: Beëindiging
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de ene partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. nog niet is uitgevoerd.
11.3 Bedragen die De Giessen Kantoorautomatisering B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.4 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem surseance van betaling wordt verleend. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 12: Overmacht
12.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen zoals in- en uitvoerverboden en bedrijfsstoringen bij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en/of haar toeleveranciers alsmede toerekenbare tekortkoming door leveranciers waardoor De Giessen Kantoorautomatisering B.V. haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet of niet meer kan nakomen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Alle rechtshandelingen van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en verbintenissen tussen De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Geschillen tussen De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever die behoren tot de competentie van de rechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van De Giessen Kantoorautomatisering B.V., tenzij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.
13.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Hoofdstuk II. Bijzondere bepalingen apparatuur
De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die De Giessen Kantoorautomatisering B.V. aangaat indien en voor zover De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zich daarbij (mede) verbindt tot het leveren van apparatuur alsmede op alle daartoe door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. uitgebrachte offertes.

Artikel 14: Aflevering
14.1 De door De Giessen Kantoorautomatisering B.V. aan opdrachtgever verkochte apparatuur zal worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de aflevering plaatsvinden op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats.
14.2 Levering van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering tegen de overeengekomen tarieven.
14.3 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de gebruikelijke bij hem geldende maatstaven. Indien opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zijn de kosten hiervan voor zijn rekening.
14.4 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is gerechtigd de voor opdrachtgever gemaakte verzendkosten door te berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 15: Installatie
15.1 Indien overeengekomen zal De Giessen Kantoorautomatisering B.V. de apparatuur installeren of laten installeren.
15.2 Zoals bepaald in artikel 9.4, dient opdrachtgever zorg te dragen voor de aanwezigheid van noodzakelijke faciliteiten.
15.3 Opdrachtgever zal De Giessen Kantoorautomatisering B.V. voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de gebruikelijke werktijden van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.

Artikel 16: Garantie
16.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 14.
16.2 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. verleent, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op apparatuur geen verdere garantie dan de door de fabrikant of leverancier verleende garantie.
16.3 De garantietermijn voor de aangeboden DG-Star apparatuur is één jaar. Het betreft garantie op onderdelen. Arbeid- en voorrijdkosten die met betrekking tot de garantieafwikkeling door De Giessen worden gemaakt, zullen wel aan opdrachtgever doorberekend worden.

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen onderhoud apparatuur
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing, indien De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever een overeenkomst voor onderhoud van een automatiseringssysteem hebben gesloten.

Artikel 17: Duur van de onderhoudsovereenkomst
17.1 De overeenkomst voor onderhoud wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van een jaar geldt.
17.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de betreffende periode.
17.3 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. heeft het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. In geval zulk een wijziging een verhoging inhoudt van 7% of meer heeft de opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits dit schriftelijk geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van De Giessen Kantoorautomatisering B.V., tenzij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. alsdan schriftelijk verklaart de verhoging die het vorenstaande te boven gaat in te trekken.
17.4 Partijen zijn wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 18: Onderhoud
18.1 Onder onderhoud wordt verstaan:
A. Preventief onderhoud: De door De Giessen ter voorkoming van storingen noodzakelijk geachte inspectie, afstelling en reiniging van de apparatuur.
B. Correctief onderhoud: Het opheffen van storingen aan de apparatuur alsmede het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten, respectievelijk beschadigde apparatuur.
C. Ondersteuning op afstand: Het diagnosticeren en/of opheffen van aangemelde storingen door middel van een via telecommunicatievoorzieningen tot stand gebrachte verbinding met de apparatuur.
D. Onderhoudsovereenkomst: Een overeenkomst, waarbij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever afspraken maken die onder meer betrekking hebben op de helpdeskfunctie, gegarandeerde snelle beschikbaarheid van personeel en leenapparatuur.
E. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het onderhoud verricht tijdens de bij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. geldende kantooruren op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Artikel 19: Verplichtingen van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.
19.1 Gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verplicht De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zich naar beste vermogen storingen die door opdrachtgever bij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zijn gemeld, te verhelpen.
19.2 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur en systeemsoftware. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in haar administratie.
19.3 De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen.

Artikel 20: Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden
20.1 Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, De Giessen Kantoorautomatisering B.V. daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige werknemer van opdrachtgever opgestelde omschrijving van de opgetreden storing.
20.2 Opdrachtgever is gehouden het personeel van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur en om alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen.
20.3 Opdrachtgever is verplicht eventuele mutaties in het apparatuurbestand onmiddellijk door te geven aan De Giessen Kantoorautomatisering B.V.

Artikel 21: Tarieven en betaling
21.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij De Giessen Kantoorautomatisering B.V. gebruikelijke onderhoudstarief.
21.2 Voor werkzaamheden op werkdagen buiten werktijd gelden afwijkende tarieven. Onder werktijd wordt verstaan maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
21.3 De betaling van de onderhoudsovereenkomst vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst, uiterlijk 30 dagen na het afsluiten van de overeenkomst dan wel van desbetreffende verlengingsperiode.
21.4 Het bepaalde in artikel 6 is onverminderd van kracht.

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen programmatuur
De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die De Giessen Kantoorautomatisering B.V. aangaat indien en voor zover De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zich daarbij (mede) verbindt tot het verlenen van een gebruiksrecht op programmatuur en/of het specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelen van programmatuur (maatwerkprogrammatuur)

Artikel 22: Ontwikkeling van programmatuur
22.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. en opdrachtgever zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal gebeuren. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
22.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verkrijgt opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.
22.3 Uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 23: Oplevering en acceptatie
23.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk overeengekomen specificaties opleveren. De oplevering is voltooid na de installatie van de programmatuur bij opdrachtgever en de programmatuur volgens De Giessen Kantoorautomatisering B.V. voldoet aan de specificaties.
23.2 Indien een testperiode is overeengekomen, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende de overeengekomen testperiode te testen.
23.3 Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.4 De programmatuur zal gelden als geaccepteerd:
A. Indien geen testperiode is overeengekomen: bij oplevering, dan wel
B. Indien een testperiode is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, indien er geen gebreken zijn gesignaleerd of indien opdrachtgever De Giessen Kantoorautomatisering B.V. niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd.
C. Indien een testperiode is overeengekomen: na het herstel van de gemelde gebreken.
D. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan vóór het einde van de testperiode enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen testperiode blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de testperiode belemmeren, zal opdrachtgever De Giessen Kantoorautomatisering B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.6 Indien bij het uitvoeren van de testperiode blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet, zal opdrachtgever De Giessen Kantoorautomatisering B.V. in een schriftelijk en gedetailleerd verslag over de gebreken informeren. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.
23.7 Indien de programmatuur in fasen wordt opgeleverd en getest, laat de afkeuring van een bepaalde fase, de goedkeuring van een eerdere fase onverlet.

Artikel 24: Gebruiksrecht
24.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8, verleent De Giessen Kantoorautomatisering B.V. opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De programmatuur wordt geen eigendom van opdrachtgever.
24.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen.
24.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij dit conform artikel 22.3 anders is overeengekomen.

Artikel 25: Garantie
25.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen, indien deze schriftelijk en gedetailleerd omschreven aan De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zijn gemeld.
25.2 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
25.3 Bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden, is De Giessen Kantoorautomatisering B.V. gerechtigd haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen.
25.4 Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen onderhoud programmatuur
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die De Giessen Kantoorautomatisering B.V. aangaat indien en voor zover De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zich daarbij (mede) verbindt tot het verrichten van onderhoud aan programmatuur, waaronder mede begrepen het verlenen van telefonische ondersteuning bij het gebruik van programmatuur.

Artikel 26: Onderhoudsvoorwaarden
26.1 Tenzij anders is overeengekomen omvat de verplichting van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. het verrichten van onderhoud en het verlenen van telefonische assistentie.

Artikel 27: Telefonische assistentie
27.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal op verzoek van opdrachtgever telefonische assistentie verlenen ter zake van:
A. Het gebruik van de programmatuur door de opdrachtgever.
B. Het vaststellen, traceren en herstellen van fouten in de programmatuur en de configuratie van programmatuur.
C. Het vinden van een alternatieve oplossing ter omzeiling van een programmafout, indien deze niet of slechts met onevenredige inspanning kan worden hersteld.
27.2 Ter bepaling van de omvang van de verplichting van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. tot het verstrekken van de telefonische assistentie wordt uitgegaan van de aanwezigheid bij de opdrachtgever van een in redelijkheid te verwachten basiskennis omtrent de programmatuur.
27.3 Bij het verlenen van telefonische assistentie kan De Giessen Kantoorautomatisering B.V. de voor haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Artikel 28: Aansprakelijkheid
28.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of onjuist uitvoeren van onderhoud, voor zover de schade het gevolg is van grove nalatigheid van personen van wie De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zich bij het uitvoeren van het onderhoud bedient.
28.2 De hier bedoelde aansprakelijkheid van De Giessen Kantoorautomatisering B.V. beloopt nimmer meer dan de vervangingswaarde van de beschadigde c.q. verloren gegane programmatuur. De Giessen Kantoorautomatisering B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verlies van data en gegevens.

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen dienstverlening
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing indien De Giessen Kantoorautomatisering B.V. diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken.

Artikel 29: Uitvoering
29.1 De Giessen Kantoorautomatisering B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
29.2 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde contactpersoon, zal De Giessen Kantoorautomatisering B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Een wijziging van contactpersoon geeft opdrachtgever niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 30: Wijziging en meerwerk
30.1 Indien De Giessen Kantoorautomatisering B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan De Giessen Kantoorautomatisering B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van De Giessen Kantoorautomatisering B.V.
30.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal De Giessen Kantoorautomatisering B.V. opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die werkzaamheden of prestaties.
30.3 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien is overeengekomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed.

Artikel 31: Herroepingsrecht (geldt enkel voor particuliere klanten)
31.1 Indien klant bij koop op afstand de aankoop wil herroepen, mag dit wettelijk binnen 14 werkdagen. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen niet mee. De Giessen Kantoorefficiency geeft haar klanten de mogelijkheid om binnen 30 dagen de aankoop te herroepen.
31.2 Klant is niet verplicht om te vermelden waarom het product retour wordt gestuurd, echter horen wij dat graag wel.
31.3 Indien de klant het product binnen de bedenktijd retour stuurt, zorgt De Giessen Kantoorautomatisering B.V. dat de betaling binnen 30 dagen wordt teruggestort.

Laden even geduld aub ...
Laden even geduld aub ...
LiveZilla Live Chat Software